Chuyến đến nội dung chính

Gửi phản hồi ý kiến về bài viết

Gửi

Binomo help center

Khi nào thì tiền sẽ được ghi nhận vào tài khoản của tôi?